REGULAMIN
Klubu Sportowego SAKANA

 

§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Klubu Sportowego SAKANA jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia, wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej uczestnika oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zapisując na zajęcia w KS SAKANA uczestnik (rodzic/opiekun) jest świadom swojego (dziecka) stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. KS SAKANA nie odpowiada za kontuzje wynikłe z ukrytych schorzeń uczestników zajęć.
 3. W przeciągu miesiąca od podjęcia treningów w KS SAKANA dostarczenie trenerowi zgody lekarza na uczestnictwo w zajęciach sportowych. Zgodę wydaje lekarz POZ lub lekarz medycyny sportowej (na NFZ w przychodni przy ul. Sowińskiego 4 – str. www.).
 4. KS SAKANA i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich zarówno z domu na zajęcia jak i z zajęć do domu.
 5. Przed treningiem uczestnicy na salę wchodzą za zgodą trenera, do tego czasu pozostają pod opieką rodziców/opiekunów. Podczas treningu przebywają na sali treningowej jedynie pod opieką trenera. Opiekunowie oczekują na swoje pociechy poza salą.
 6. Po zakończonym treningu dzieci są niezwłocznie odbierane przez swoich opiekunów. A jeśli zaistnieją nieprzewidziane sytuacje, które to uniemożliwią, wówczas trener powinien zostać o tym powiadomiony telefonicznie przed zakończeniem treningu.
 7. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia KS SAKANA nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2.

Szczególne warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grup dziecięcych , młodzieżowych oraz dla dorosłych , jest uiszczenie pełnej opłaty za cały miesiąc (w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu) zgodnie z cennikiem. Wpłatę należy dokonać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego cyklu.
  Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika zajęć !!!
 2. Brak wpłaty przed drugimi zajęciami w miesiącu skutkuje  nie wpuszczeniem na sale treningową.
 3. Jeżeli ilość uczestników w grupie jest mniejsza niż 10 osób KS SAKANA zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy,  połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokość opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim przypadku uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć.
 4. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję po uprzednim zapisaniu się na konkretny termin do wybranego instruktora.
 5. Zabrania się samodzielnego udziału w zawodach bez uprzedniej zgody trenera.

§ 3.

Podział na grupy treningowe

 1. Uczestnicy zajęć zostają podzieleni na grupy w zależności od wieku, poziomu zaawansowania, umiejętności i sprawności fizycznej. Podziału dokonują trenerzy i instruktorzy prowadzący zajęcia.
 2. Zawodnicy zobowiązani są uczęszczać na zajęcia do grupy, do której zostali przydzieleni przez instruktora. Zmiana grupy jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.
 3. Co najmniej raz w roku (najczęściej dwa razy) zawodnicy są poddawani ocenie swoich umiejętności i poziomu sprawności fizycznej poprzez egzaminy i testy umiejętnościowo–sprawnościowe. Uzyskany wynik decyduje o przydzieleniu uczestnika do odpowiedniej grupy treningowej.
 4. O przydzieleniu zawodnika do określonej grupy treningowej mogą również decydować inne wymierne parametry takie jak: obecności na treningach
  i obozach; udział w zawodach; zajmowane miejsca na zawodach i inne określone wcześniej przez instruktorów. Punktacja wpływająca na przydział zawodnika do określonej grupy treningowej dostępna jest w zakładce ranking tutaj.
 5. Jedynymi i kompetentnymi osobami mogącymi weryfikować i oceniać umiejętności i sprawność zawodników są trenerzy i instruktorzy KS SAKANA. Od podjętych przez nich decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu KS SAKANA.

§ 4.

Wysokość opłat

 1. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w cenniku poniżej lub na stronie internetowej www.judo-legionowo.pl. Opłaty mogą ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu uczestników zajęć.

Uwaga !!!  W przypadku dokonania opłaty po drugich zajęciach trwającego cyklu następuje wzrost opłat o 50 %.

§ 5.

Zasady obowiązujące w obiektach sportowych KS SAKANA

 1. Na terenie KS SAKANA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wszelkich innych używek. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 2. Na sale treningową można wejść w klapkach lub czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów). Na macie (tatami) ćwiczący są na boso – bez skarpet. Uczestnicy zajęć ubrani są w judogi, ew. spodnie dresowe do kostki (ew. długości 3/4) bez metalowych części i T-shirt (dotyczy jedynie grup początkujących). Dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych uczestników treningu dziecko nie może mieć na sobie skarpetek, kolczyków, wisiorków, bransoletek, pierścionków, gumek z plastikiem lub metalem, spinek itp. Rodzice proszeni są o sprawdzenie higieny stóp i dłoni dzieci przed wejściem na salę (paznokcie przycięte na krótko).
 3. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer podczas zajęć i innych przedsięwzięć KS SAKANA bez pisemnej zgody instruktora jest zabronione.
 4. W wyjątkowych przypadkach KS SAKANA ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na tablicy informacyjnej lub dostarczana do uczestników osobiście lub drogą elektroniczną.
 5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 6. O opuszczenie Sali treningowej mogą zostać poproszone osoby, które nie stosują się do niniejszego regulaminu KS SAKANA, ich zachowanie przeszkadza innym uczestnikom lub zagraża bezpieczeństwu osób bądź wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników oraz innych uczestników zajęć KS SAKANA.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Klienci KS SAKANA zobowiązani są do czytania bieżących informacji umieszczanych na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.judo-legionowo.pl oraz dostosowywanie się do nich.
 2. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do KS SAKANA oraz zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie budynku. Za starty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. KS SAKANA zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych na co każdy uczestnik wyraża zgodę wypełniając i podpisując deklarację członkowską.
 4. Z uwagi na przynależność KS SAKANA do Polskiego Związku Judo jak i postanowień regulaminu KS SAKANA uczestnik NIE może:
  – uczęszczać na zajęcia do innego klubu judo,
  – reprezentować innego klubu judo na zawodach bez pisemnej zgody Zarządu KS SAKANA,
  – zmienić klubu bez pisemnej zgody Zarządu KS SAKANA.
  Złamanie powyższych zakazów skutkuje nałożeniem na zawodnika kary rocznej dyskwalifikacji uniemożliwiającej udział w zawodach judo.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach KS SAKANA obowiązuje miesięczne wypowiedzenie liczone od dnia złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: judo-legionowo@wp.pl oświadczenia o rezygnacji uczestnictwa w zajęciach.
 • Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Zarządu KS SAKANA.
 • Poszczególne punkty regulaminu mogą ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu uczestników zajęć.

Prezes KS SAKANA

Jacek Kuźmiński